آری، زندگی خالی نیست.
سیب هست.
گلابی هست.
اما چه کنم ؟
وقتی همه اش گندیده ست.