«اسکول» مرغی ست که در 9 ماه اول سال برای زمستانش آذوقه جمع می کند و چون زمستان رسد، فراموش می کند که آنها را کجا پنهان نموده است !