هنوز دیروزها پرسه میزنند این پیرامون

فراموشی می آید پاورچین

خیمه اش را بر پا میکند خاکستری

و هزار بار آتش میگیرد چادرش

از شعله سبز یک یاد