چیست این غم و دلگرفتگی غلیظ و عمیقی که گریبانگیرم می شود همه چیز انگار رنگ و بوئی از خاطره پیدا می کند و نفس هی سنگین تر می شود به یاد هر تصویری از دور ها و از نزدیک ها