خوب بود که می‌شد گاهی ذهن را پاک کرد؛ نه از خاطره‌ها، که از حال-و-هواهایی که به خاطره‌ها چسبیده‌اند و با یادآوری ِ خاطره‌ها دوباره بیدار می‌شوند؛ حال-و-هواها و احساس‌های پیچیده‌ای که نام‌ناپذیرند و آدم را به گذشته‌های‌اش می‌دوزند. اگر می‌شد که پاک کردشان، آدم سبک‌تر می‌شد، شاید.