گاهی گمان نمی کنی و می شود

 گاهی نمی شود که نمی شود

 گاهی هزاردوره دعا بی اجابت است

                       گاهی نگفته قرعه به نام تو می شود

گاهی گدای گدایی و بخت نیست

        گاهی تمام شهر گدای تو می شود....