زبان ِ دیگری برای بنده گی نمی دانم ،‏

تو     ،     ولی

به اندازه ی تمام ِ‌ زبان های زنده ی دنیا ... ‏دلبری !