زمان
کند می‌گذرد بی‌تو
روغن‌کاری می‌خواهد این چرخ قدیمی*