صبح به صبح ، دلم را در جعبه ی خاتم روی میز کنار می گذارم تا در بده بستان های روزمره مستهلک نشود . شب به شب ، برش میدارم و با تمامی اش تو را آرزو می کنم . *ــ/ خدا و ناخدا ی من بمان .