اگرتمام ابرهای آسمان

ببارند

گلهای قالی نخواهند شکفت

!!

این قانون زیر پا ماندن

است....