دوستی مثل ایستادن روی سیمان خیسه هرچی بیشتر بمونی رفتنت سخت تر می شه و اگر رفتی جای پاهات برای همیشه می مونه