بد شانسی یعنی:

١ مریض صفر کیلومتر گیج که بعد از اینکه نیم ساعت براش توضیح میدم که کار پروتز شما ١ ماه طول میکشه آخرش ازم میپرسه امروز بهم تحویلش میدی!!!!

وقتی ازش آدرسشو میپسم میگه: آبگرم جاده قدیم منزل شخصی!!!!(میگم کوچه؟ میگه نداره!! میگم پلاک ؟ میگه نداره!!! ) یعنی چادر زدی وسط اتوبان؟

وقتی میگم کارتون آماده شد خودم زنگ میزنم ، تا زنگ نزدم نیا، میبینم شنبه قبل از اینکه بهش زنگ بزنم اول وقت جلو تر از من اومده.

اما وقتی بهش میگم بیا ...... نمیاد