خدای خوبم شکرت برای همه همه همه اون چیزایی که میدونی و میدونم

 راستی نمره تقریبا تمام درسام اومد همشون خوب بود

شکر