میدانی که حاصل ترنم  یک رباعی  در لبان خداوندی
تو شاه بیت غزل یک فرشته ای وقتی خواب خدا را میدید