در دنیای واقعی برای آن که شخصی ارزشمند و نه دمدمی باشیم ؛ باید دست به انتخاب بزنیم و  آن انتخاب قطعا راضی ساختن دیگران به هر قیمت نیست