اگر بخواهم رو راست باشم ، شبیه ایالت ِ جدایی طلبی هستم که نه نفت دارد ، نه گاز ، نه جنگل ، نه معدن ، نه زمین های زراعی و دامپروری ، و نه حتی جاذبه ای برای جذب توریست .

*ــ/ کج خلقم