کج خلقم. دلم میخواد از همه هیاهوی اطرافم کاملا دور بشم. خواب می خوام .