دلتنگی هایم را

                      کدام کوه تاب می آورد؟

                                            فردا صبح

                 چه طور خورشید را قانع کنم طلوع نکند؟