بخوان آوازه خوان ، غم دارم امشب

                             من حتی از خودم بیزارم امشب

عجب بارونی میباره این ٢ روز،

عجب یونیورس داره باهام همدردی میکنه.

                                                      ممنون جناب یونیورس