کاش دیشب نمی خوابیدم تا امروز، پریدن از این کابوس تنها آزویم نباشد!