ببین شکوفه ی دل بستگی هام
چقدر آسون تو ذهن باد می میره
بیا منو ببر نوازشم کن
دلم آغوش بی دغدغه می خواد