دل‌تنگی از بین نمی‌رود
فقط از صورتی به صورت دیگر تبدیل می‌شود
هی