دل ترد من و اندوه خشن این روزها ... غم هم اگر هست کاش از جنس تو باشد.