بر شیطان لعنت . بگذارید زندگی کنیم .

*ــ/ هرگونه ابراز همدردی ، با جان و دل پذیرفته می شود .