عجب تیره‌ای بود این آسمان، عجب بارید، عجب سبک شده، روشن شده، رقیق شده حالا.