گفتم دری ز خلق ببندم به روی‌ِ خویش دردی‌ست در دل‌ام که ز دیوار بگذرد!