تو همان دعای سحری/ که مردم در مفاتیح شان می جویند و/

                     من در آغوشم می فشارم ...