امروز از صبح هر مریضی به من افتاد انگار صبح یک لیوان پر آب سیر قرقره کرده بود اومده بودسبزسبز

سرم داره گیج میرههیپنوتیزم