گفت ماه من از چه ، تو در دام نیوفتی؟

                               گفتا چه کنم دام شما دانه ندارد