راز عشق در احترام متقابل است
احساسات متغیر اند،
اما احترام دو طرف ثابت می ماند