یهو خدا گفت : «دلم گرفته»

پیامبر پرسید: «بنویسم  'دلم' یا 'دل مان'؟»

خدا گفت :« برای خودت گفتم. چیزی ننویس»