عصبانی، کلافه، خسته، درگیر، مستاصل، کفری، کم آورده....

همه اینها با هم میشن من بعد از یه روز پر دید و بازدید به زور برده!!!!!!!