نتوانستن ام تقاص یک لحظه تردید بود به توانایی ام ... فقط یک لحظه ... یک لحظه که دودل ماندم می توانم یا نه ... نتوانستم .