دلم می خواست می توانستم "همه" ام را بدهم به کسی ، "همه" اش باشم