طعنه بر خاریی من ای گل بی خار مزن

من به پای تو نشستم که چنین خار شدم...