خاطرم نیست


تو از بارانی ، یا که از نسل نسیم


هر چه هستی گذرا نیست هوایت


فقط آهسته بگو

با دلم می مانی ؟