انسان آهسته آهسته عقب نشینی میکند

هیچ کس یکباره معتاد نمیشود

یکباره سقوط نمیکند

یمباره وا نمیدهد

یکباره خسته نمیشود ، رنگ عوض نمیکند، تبدیل نمیشود و از دست نمیرود

زندگی بسیار آهسته از شکل می افتد

و تکرار و خستگی بسیار موزیانه و پاورچین رخنه میکند

قدم اول را اگر به سوی حذف چیزهای خوب برداریم، شک نکن که قدمهای بعدی را شتابان بر خواهیم داشت!!!!