بزرگترین درس برای دخترهای ایرانی خجالت کشیدن از زنانگی شان هست. انگار درست شدنی نیست