" الهی ! همه به تن غریبند و من به جان غریب... هـمه در سفر غریبـند و من در خضر غریب. الهی! هر بیماری را شفا از طبیب و من بیمار از طبیبم... و هر که را از قسمت نصیبی و من بی نصیبم. هر دلشده ای با یاری و غم گساری و من بی یار و غمینم..."

و من بیمــار از طبیبم!