نه آنم که می خواهم باشم


نه آنکه فکر می کنم هستم


حتی آنکه تو فکر می کنی نیز نیستم


به آنکه تو می خواهی باشم نزدیک هم نیستم