گاهی : " زندگی قانع ات نمی کند و تو به اندکی مرگ احتیاج داری. "