شاید دختر بودن یک شانس نباشد اما "دختر قدرتمندی" بودن قطعاْ یک شانس است