نگاهم کن . من تا حد توان جنگیده ام . سپر می اندازم . باقی بقای تو .