آدم سردش می‌شود همچین شب‌هایی که زمستان است و خورشیدش نیست.