گوش کردن کار ساده ای نیست در دعاهایمان همیشه سعی داریم توضیح بدهیم که کجا اشتباه کرده ایم و اینکه دوست داریم چه اتفاقی برایمان بیافتد. اما خداوند همه این چیزها را میداند و گاهی او از ما میخواهد که به ندای جهان گوش فرا دهیم و صبور باشیم.