از هر لحظه زندگیت استفاده کن اگر نمیخواهی بعد ها افسوس و پشیمانی داشته باشی و به خود بگویی که جوانی خود را از دست داده ای. در هر سنی خداوند دل مشغولی های خاصی به انسان میدهد.

                کوه پنجم. پائولو کوئیلو