اگر پرنده را در قفس بیندازی مثل این است که پرنده را قاب گرفته باشی و پرنده ای که قاب گرفته ای فقط تصور باطلی از پرنده است. عشق در قاب یادها پرنده ای است در قفس، منت آب و دانه را بر او مگذار و امنیت و رفاه را به رخ او نکش که عشق طالب حضور است و پرواز، نه امنیت و قاب.
یک عاشقانه ی آرام- نادر ابراهیمی
 منم پرندمو آزاد گذاشتم که هر جا میخواد دیگه پر بکشه. عزیزم تو آزادی ببخش که آزادیهاتو ازت گرفته بودم!

,