در مقابل عصبانیت یک مرد،
فقط باید سکوت کرد،
حتی اگر دلیل قانع کننده ای وجود داشته باشد.