قفس داران غرورم را شکستند                        دل دائم صبورم را شکستند

به جرم پا به پای عشق رفتن                            پروبال عبورم را شکستند