به جای اینکه برای همه ی عمر دنبال شنونده بگردم ، یاد گرفتم کمتر حرف بزنم . دل بسته ات می مانم . وابسته نه....